מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים
ארכיון
עקבו אחרינו
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

הכנסות מחברה אמריקאית

כידוע, חברה היא ישות משפטית המאגדת אנשים למטרה משותפת כדוגמת תאגיד שמקים אדם או מספר בני אדם ונרשם כדין לפי חוק החברות הנהוג בישראל.

בארה"ב נפוץ תאגיד מסוג LLC , המאפשר מבחינת משפטית גם לתושבים מחוץ לארה"ב -להיות חברים בה

עולה השאלה עם כך מהן הוראות ביטוח לאומי החלות על חברות אלו?

מביטוח לאומי נמסר כי דין הכנסות מחברת LLC כדינן של הכנסות שמקורן בדיבידנד של חברה רגילה ולפיך, הוראת סעיף 373 א (חבות בביטוח לאומי) אינן חלות על הכנסות אלו.

החל מ1/2008 הכנסה ממקור דיבידנד של חברה רגילה פטורה מדמי ביטוח, זאת בעוד שהכנסה ממקור דיבידנד של חברה משפחתית, או חברת בית היא הכנסה חייבת.

חשוב לציין כי מס הכנסה מסווג הכנסות מחברות זרות כהכנסה ממקור עצמאי או כהכנסה שלא מעבודה ובהתאם לכך משודרות הכנסות אלו לביטוח לאומי. עם זאת עמדת רשות המיסים הינה כי האפשרות לדווח בישראל כל הכנסות התאגיד באופן אישי הנן בגדר הוראה מקלה שמטרתה הינה מתן התחשבות במס זר ששולם על מנת למנוע כפל מס.

מבוטח הבוחר באופציה זו ידווח על ההכנסה בהתאם למקורה ההכנסה בידי התאגיד בחו"ל ואולם אין בכך כדי להפוך את ההכנסה להכנסת המבוטח מעסק בישראל.

אופן חישוב המס להכנסות מחברה זרה:

מיסוי בישראל עבור הכנסות שכ"ד נדל"ן (מגורים) בארה"ב משקיע, תושב ישראל כאמור, יוכל לבחור בין שני מסלולי מס:

1 . מסלול מס שולי (הכנסה נטו מחו"ל)– במסלול זה ההכנסה משכירות בחו"ל תמוסה באופן רגיל, כל ההוצאות הקשורות לתפעול והחזקת הנכס יוכרו כהוצאה ועל יתרת הרווח ישלם המשקיע מס בהתאם לגובה המס השולי בו הוא נמצא, כאשר המדרגת מס המינימלית הינה 30%.

יש לשים לב, שבנושא הכרה בהוצאות, הן תוכרנה על פי הכללים הנהוגים בישראל, ולכן, עלול להיווצר מצב בו ההכנסה החייבת במס בארץ תהיה שונה מזו אשר דווחה בארה"ב. בנוסף יקבל המשקיע הבוחר במסלול זה זיכוי בגובה המס הפדראלי אשר שולם בארה"ב - כנגד יתרת חובו למס בארץ.

2 . מסלול 15% מס (הכנסה ברוטו בניכוי פחת) –במסלול זה ישולם מס בגובה 15% מההכנסה ברוטו, בניכוי פחת בלבד. בנוסף, במסלול זה לא תינתן אפשרות לקיזוז הוצאות ואף לא לזיכוי המס אשר שולם בארה"ב.

המבחן בבחירת אחד המסלולים לעיל, הינו מתמטי גרידא, וכל משקיע יבחר במסלול שיוביל אותו למינימום מס לתשלום.

‏מיסוי רווח הון בישראל

‏לגבי נכסים שנרכשו לאחר 1.1.2003 ‏ שיעור מס רווח הון ‏בישראל הוא 25%.

כנגד חבות המס בישראל י