top of page
מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים
ארכיון
עקבו אחרינו
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

דיבידנד מוטב

ביום 29.12.16 אישרה הכנס את הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית אשר במסגרתה נקבע כי שיעור מס הכנסה מדיבידנד לבעל מניות מהותי יהא 25% (במקום 30% במקרה של חלוקה שלא לפי חוק ההתייעלות ) למשך תקופה קצובה אשר תסתיים ביום 30.9.17.

על מנת להיות זכאים לקבלת שיעור המס המופחת יש לעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל:

  1. מקורו של הדיבידנד הוא ברווחים שנצברו עד ליום 31.12.16

  2. על מקבל הדיבידנד להיות בעל מניות מהותי בחברה.

  3. ההכרזה על הדיבידנד ותשלומו בפועל יהיו עד ליום 30.9.17

  4. סך ההכנסות של בעל המניות מהחברה שבבעלותו בשנים 2017-2019 לא יפחת ממוצע ההכנסות שלו מאותה החברה בין השנים 2015-2016.

  5. לא ניתן יהיה לקזז הפסדי הון מניירות ערך כנגד ההכנסה החייבת מהדיבידנד בשיעור המופחתת.

מס יסף – ההכנסה החייבת מדיבידנד בשיעור מופחת לא תבוא לידי חישוב בסך הכנסתו של בעל המניות לעניין מס יסף.

משרדינו עומד לרשותכם בבדיקת הזכאות חלוקת דיבידנד בשיעור מס מוטב.

bottom of page