top of page
מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים
ארכיון
עקבו אחרינו
 • LinkedIn - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • Facebook - Black Circle

הלוואות בעלים בחברות בע"מ

בתקופה האחרונה, אנו עדים לכך שהחלו ברשות המסים לתת דגש רב על משיכת כספים של בעלי המניות מחברתם בדרך של הלוואה. כדי להימנע מהעלאת התיקים הנ"ל לביקורת ובדיונים מיותרים במשרדי מס הכנסה משרדנו ראה לנכון לתת מספר דגשים ולחדד לקהל לקוחתנו מספר נושאים.

קיימים שלושה דרכים עיקריים למשיכת כספיים בידי בעלי מניות מחברתם:

 1. שכר עבודה- כאשר בעל המניות עובד בחברה ומתקיימים יחסי עובד מעביד.

 2. דמי ניהול.

 3. דיבידנד- כאשר ישנם עודפים בחברה (יתרת רווח מצטברת).

מסקנה- עולה מן האמור, שכל משיכה של בעל מניות מהחברה או כל תשלום של הוצאה פרטית דרך החברה מעבר לשכר עבודה, דמי ניהול ודיבידנד הינו חוב של בעל המניות כלפי החברה.

לאור האמור לעיל, רשות המסים מבקשת לראות בזה כמשכורת או כדיבידנד בהתאם לנסיבות, תוך כדי חיוב ריבית שנתית (בשנת 2015 4.07% ובשנת 2016 3.41%) ובתוספת מע"מ על הריבית.

משיכה תיחשב כמשכורת כאשר:

 1. מדובר בבעל מניות שעובד בחברה.

 2. המשיכה של הכספיים נעשית לשיעורין ובסכום קבוע ויתרות הולכות וגדלות, כלומר לא מדובר במשיכה בסכום חד פעמי גדול. יש לציין שבמצב זה קיימת חשיפה נוספת של דמי ביטוח לאומי.

 3. אין יתרת עודפים (יתרת רווח מצטברת) בחברה.

מבחינה מעשית, במישור החברה הנ"ל נחשב כהוצאה ובמישור האישי שיעור המס אצל הנישום עלול להגיע כולל מס יסף ל- 50%.

משיכה תחשב כדיבידנד כאשר:

 1. המשיכה בוצעה כסכום חד פעמי גדול והינה עומדת.

 2. כאשר ישנם עודפים (יתרת רווח מצטברת) בחברה.

מבחינה מעשית, הדיבידנד יחויב במס בשיעור של- 30%.

יחד עם זאת, יש לומר שהחוק אינו אוסר על קבלת הלוואה בידי בעלי המניות מחברה אשר בשליטתם. לאורך השנים, קבעו בתי המשפט בפס"ד שונים מספר כללים שבעת התמלאותם יהיה ניתן לראות במשיכות בעלים כהלוואה מהחברה:

 1. קיים הסכם הלוואה מסודר בכתב החתום על ידי שני הצדדים (בעל המניות והחברה).

 2. קיים לוח סילוקין- על קבלת הקרן והחזרי הריבית כאשר ההלוואה היא לתקופה קצובה עם מועדי פירעון.

 3. חיובי ריבית- חיוב ריבית ותשלום בפועל אשר משקף את הסיכון הכלכלי שהחברה לוקחת על עצמה.

 4. העמדת בטחונות/שעבודים ספציפיים לפירעון ההלוואה.

בכל שאלה ו/או הבהרה נוספת, משרדנו יישמח לעמוד לרשותכם.

bottom of page