מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים
ארכיון
עקבו אחרינו
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

פתיחת חברה


צירת קשר עם הרשויות הנה חובה המוטלת על פי חוק על בעל העסק כבר בשלב פתיחת העסק ועוד לפני ביצוע העסקה הראשונה.

ריכזנו עבורכם את מרבית הפעולות אשר נדרש בעל עסק לבצע מול הרשויות:

רישום חברה בע”מ אצל רשם החברות

פתיחת תיק במע”מ

פתיחת תיק במס הכנסה

פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי

המסמכים הדרושים לרישום חברה אצל רשם החברות:

• טופס הגשת מסמכים לרישום חברה חתום על ידי מבקש רישום החברה ועורך דין.

• הצהרת בעלי מנוית בפני עורך דין.

• טופס בקשה לרישום חברה.

• הצהרת דירקטורים ראשונים. יובהר, כי כל חברה חייבת במינוי דירקטורים, ויכולה לקבוע בתקנון את הרכב הדירקטוריון מבחינת מקסימום.

• תקנון חברה מאומת על ידי עורך דין. תקנון החברה חייב לכלול: שם חברה, מטרות החברה, פרטים בדבר הון המניות הרשום (ההון הרשום של החברה, אותו היא רשאית לחלק לבעלי מניותיה לפי החלטת בעלי השליטה בחברה, לרבות מספר המניות לסוגיהן, אלא אם מדובר בהון מניות לא נקוב ואז מספיק שיפורט מספר המניות), ופרטים בדבר הגבלת אחריות (האם אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת).

• מסמכי התאגדות.

אגרת רישום:

חברה בע”מ נדרשת בעת הרישום לשלם אגרת רישום לרשם החברות במשרד המשפטים, וכן לשלם בכל שנה אגרה שנתית לרשם החברות.

להלן טבלת תשלומי אגרות לחברות.

תעודת התאגדות:

בסוף הליך הרישום מקבלת החברה תעודת התאגדות ומספר רשום (ח.פ.).

יודגש, כי בהתאם לחוק החברות חייבת חברה (לעומת עוסק מורשה בודד) למנות רואה חשבון מבקר שיבקר את הדו”חות השנתיים שלה.