מאמרים

הכנסות מחברה אמריקאית

כידוע, חברה היא ישות משפטית המאגדת אנשים למטרה משותפת כדוגמת תאגיד שמקים אדם או מספר בני אדם ונרשם כדין לפי חוק החברות הנהוג בישראל. בארה"ב נפוץ תאגיד מסוג LLC , המאפשר מבחינת משפטית גם לתושבים מחוץ לארה"ב -להיות חברים בה עולה השאלה עם כך מהן הוראות ביטוח לאומי החלות על חברות אלו? מביטוח לאומי נמסר כי דין הכנסות מחברת LLC כדינן של הכנסות שמקורן בדיבידנד של חברה רגילה ולפיך, הוראת סעיף 373 א (חבות בביטוח לאומי) אינן חלות על הכנסות אלו. החל מ1/2008 הכנסה ממקור דיבידנד של חברה רגילה פטורה מדמי ביטוח, זאת בעוד שהכנסה ממקור דיבידנד של חברה משפחתית, או חברת בית היא הכנסה חייבת. חשוב לציין כי מס הכנסה מסווג הכנסות מחברות זרות כהכנסה ממקור עצמאי או כהכנסה שלא מעבודה ובהתאם לכך משודרות הכנסות אלו לבי

שינוי תגמול לעצמאים בביטוח לאומי

ועדת המילואים בביטוח לאומי החליטה בתאריך 25.4.17 לאשר הסדר עם משרד הביטחון, לפיו משרתי מילואים עצמאים יפוצוו על אובדן הכנסות ופגיעה בעסק בזמן השירות. גובה הפיצוי יהיה תוספת של 25% מההכנסה השנתית, שתשולם להם באופן שוטף במסגרת הגמלה לה הם זכאים. ההסכם טעון אישור של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת. גמלת המילואים הינה גמלה מחליפת שכר, במימון מלא של משרד הביטחון, שמטרתה למנוע אובדן הכנסות מהמשרת במילואים. היא מחושבת על פי ההכנסה הממוצעת בתקופה שלפני השירות ויכולה לגדול בהתאם להכנסה השנתית. ההסכם בין ביטוח לאומי למשרד הביטחון הושג כדי לייתר את הצורך בהסדרת הנושא בחקיקה ראשית. בפברואר 2016 אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק מטעם ח"כ עופר שלח (יש עתיד) וחברי כנסת נוספים, להגדלת תגמולי המילוא

דיבידנד מוטב

ביום 29.12.16 אישרה הכנס את הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית אשר במסגרתה נקבע כי שיעור מס הכנסה מדיבידנד לבעל מניות מהותי יהא 25% (במקום 30% במקרה של חלוקה שלא לפי חוק ההתייעלות ) למשך תקופה קצובה אשר תסתיים ביום 30.9.17. על מנת להיות זכאים לקבלת שיעור המס המופחת יש לעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל: מקורו של הדיבידנד הוא ברווחים שנצברו עד ליום 31.12.16 על מקבל הדיבידנד להיות בעל מניות מהותי בחברה. ההכרזה על הדיבידנד ותשלומו בפועל יהיו עד ליום 30.9.17 סך ההכנסות של בעל המניות מהחברה שבבעלותו בשנים 2017-2019 לא יפחת ממוצע ההכנסות שלו מאותה החברה בין השנים 2015-2016. לא ניתן יהיה לקזז הפסדי הון מניירות ערך כנגד ההכנסה החייבת מהדיבידנד בשיעור המופחתת. מס יסף – ההכנסה החייבת מדיבידנד בשיעור מופחת לא תבו

מיסוי דירה שלישית

ביום 06/08/2017 ביטל בג"ץ את חוק מיסוי ריבוי נכסים, אשר נקרא גם "החוק למיסוי הדירה השלישית". נכון למועד זה, המשמעות הינה שהחוק אינו ייכנס לתוקף. החוק היה מתוכנן להיכנס לתוקף ב-31 ביולי 2017, ועד למועד זה אמור היה כל מי שיש לו 3 דירות ומעלה להודיע לרשות המסים שהחוק חל עליו, ולשלם מחצית מתשלום המס השנתי, כלומר - עד 9,000 שקל. משמעות החלטה זו בבג"ץ הינה בעלת השפעה רבה מחד על שוק שוכרי הדירות ומאידך על בעלי הדירות עצמם. שכן, בוצעו כבר הליכים רבים (בעיקר מצד בעלי הדירות) על מנת להתכונן לחוק זה. חלקם העבירו לילדיהם את הדירות (העברה אשר פטורה ממס שבח), חלקם מכרו את הדירות, חלקם העלו את שכר הדירה לשוכרי הדירות (ובכך מגלגלים את המס על השוכרים), וחלקם אף העבירו השקעותיהם לחו"ל. בבג"ץ נקבע שבהלי

צריך עוד פרטים? צור איתנו קשר

אנחנו כאן כדי לסייע. צור איתנו קשר בטלפון, דואר אלקטרוני או דרך ערוצי המדיה החברתיים שלנו